<![CDATA[VASA SVENSKA SOCIALDEMOKRATER - Motioner]]>Sat, 01 Jun 2024 23:49:25 +0300Weebly<![CDATA[Utveckla möjligheter för fortsatta möten på distans / FSD:s fullmäktigemöte 27.4.2024]]>Sat, 04 May 2024 15:46:36 GMThttps://www.vasasvenskasocialdemokrater.fi/motioner/utveckla-mojligheter-for-fortsatta-moten-pa-distans-fsds-fullmaktigemote-2742024Coronapandemin under åren 2020–2022 medförde många stora förändringar i samhället, nedstängningar, distansjobb, distansundervisning och mycket annat. Även föreningslivet berördes, man övergick från fysiska möten till distansmöten, främst via digitala mötesplattformen Teams. 

Samhället har i stort återgått till det normala, men Teams-mötena lever kvar, också i de socialdemokratiska avdelningarna. Dels är det fråga om bekvämlighet, det är behändigt att sitta hemma vid en kopp kaffe och delta i möten. Dels är det fråga om tillgänglighet, om de fysiska krafterna tryter, så är distansmöten enda möjligheten att delta. 

Även ekonomin har betydelse, ingen behöver lägga pengar på långa mötesresor då man möts på distans.

Under några år fanns det en gratisversion av Teams, många hade rättigheter till appen och kunde sammankalla till ett distansmöte. Nu är den möjligheten borta, och i föreningarna är man beroende av att någon har tillgång till exempel till sin arbetsgivares Teams-licens. Så skall det inte vara, facklig och politisk verksamhet skall inte bedrivas med hjälp av arbetsgivarens verktyg. 


​Vasa svenska socialdemokrater 
önskar att FSD tillsammans med SDP
• arbetar för att ge kommunalorganisationer och föreningar med regelbunden verksamhet licens och tillgång till Teams-appen, så att ordförande kan sammankalla och vara värd för möten, 
ELLER 
• utreder om det finns kostnadsfria alternativ för digitala möten samt informerar avdelningarna och utbildar medlemmarna i användandet av dessa. 


STYRELSENS UTLÅTANDE: 
Kostnaderna blir för stora ifall det är FSD eller partiet som ska stå för den. Det går inte att dela en licens på flera användare för Teams. Avtalet är tydligt med att det måste vara en licens per användare. 
Det mest kostnadseffektiva är i nuläget att föreningarna använder sig av gratisversioner av Teams eller Google Meet. Båda de plattformerna möjliggör upp till 60 minuters möten med en och samma möteslänk. Krävs det att ett möte pågår längre än 60 minuter kan man göra en ny möteslänk. 
Vill man ha ett gratis alternativ som möjliggör längre möten kan man använda sig av Jitsi Meet. För FSD:s föreningarnas del är också en möjlighet att FSD:s personal via sina licenser gör upp ett Teamsmöte för föreningarna som kan användas.
Önskas utbildning i hur man använder någon av ovannämnda plattformer kan man få det av FSD:s personal.


Styrelsen föreslår att motionen antecknas för kännedom. 
]]>
<![CDATA[Rädda det fria Bildningsarbetet! / Fsd:s kongress 25-26.11.2023]]>Mon, 26 Feb 2024 17:47:53 GMThttps://www.vasasvenskasocialdemokrater.fi/motioner/radda-det-fria-bildningsarbetet-fsds-kongress-25-26112023Finlands arbetar- och medborgarinstitut erbjuder utbildning, bildning och förkovran med låg tröskel. Förutom att lära ut språk, hantverk, musik, navigering och mycket mer har instituten en stor roll för socialt välmående. Här får studerande ingå i ett sammanhang, uppleva gemenskap och kamratskap i alla åldrar. Det spelar ingen roll om du är professor eller plåtslagare, i klassrummet är alla lika.
 
Arbetar- och medborgarinstituten har alltid kunnat anpassa kursutbudet till ändringar i samhället. För drygt 100 år sedan var det viktigt att stärka arbetarnas kunskaper i läsning, skrivning och räkning. På 1980-talet blev datorerna snabbt en del av både arbetsliv och det privata livet. Då gällde det att förmedla en ny sorts läskunnighet åt medborgarna.
 
Idag erbjuds grundläggande utbildning för vuxna som fyllt 17 år. Man kan avlägga grund­skolestudier, utveckla studiefärdigheter och få behörighet för studier på andra stadiet. Den här utbildningen är ytterst viktig bland annat för att integrera våra invandrare i det finländska samhället.
 
Listan på lyckade utbildningar och satsningar kan göras hur lång som helst. Tack vare dessa satsningar uppmuntrar medborgarinstituten och andra former av fri bildning till livslångt lärande och möjligheter till kontinuerlig kompetensutveckling och egen personlig utveckling.
 
Medborgarinstituten är en del av det fria bildningsarbetet i Finland. Andra delar är folkhögskolor, sommaruniversitet, studiecentraler och idrottsinstitut. I lagen om fritt bildningsarbete sägs: ”Målet för undervisningen inom det fria bildningsarbetet är att främja individers mångsidiga utveckling, välmående och välfärd och att främja demokrati, pluralism, hållbar utveckling, kulturell mångfald och internationalism. Det fria bildningsarbetet kännetecknas av studier efter eget val, samhörighet och delaktighet.”
 
Den fria bildningen i Finland är en del av landets demokratiska tradition. Nu hotas denna ovärderliga kunskaps- och kulturgärning i Finland. Statsminister Orpos regering planerar nedskärningar inom fritt bildningsarbete på sammanlagt 25 miljoner euro, medborgar­institutens andel är 12,5 miljoner. Det innebär stora utmaningar och kanske slutet för en del av landets nästan 300 läroanstalter inom fritt bildningsarbete.
 
Vasa svenska socialdemokrater uppmanar FSD att tillsammans med SDP på alla sätt motverka nedskärningarna inom det fria bildningsarbetet.

Motionen godkändes på FSD:s kongress 25-26.11.2023]]>
<![CDATA[Vidga åldersspannet för mammografi / FSD:s fullmäktige 29.4.2023]]>Mon, 26 Feb 2024 17:42:19 GMThttps://www.vasasvenskasocialdemokrater.fi/motioner/february-26th-2024Mammografi, dvs. röntgenundersökning av brösten, är en metod att upptäcka eventuell bröstcancer i tid och att kunna sätta in behandling i ett tidigt skede. Dödligheten i bröstcancer har klart minskat tack vare screeningen och behandling i rätt tid.
 
Var nionde kvinna i Finland drabbas av bröstcancer under sin livstid. I Finland kallas alla kvinnor mellan 50 och 69 år vartannat år till mammografi. Det här är också EU:s rekommendation. Enligt uppgifter från Finlands Cancerregister insjuknar ungefär 5000 kvinnor årligen i bröstcancer. Drygt hälften av dem är just mellan 50 och 69 år, resten är äldre eller yngre. Siffrorna visar tydligt att fler kvinnor borde kallas till mammografi.
 
I takt med att livslängden ökar, så ökar också fallen av insjuknade. Ny svensk och internationell forskning visar att också screening av 70–74-åriga kvinnor har minskat dödligheten i bröstcancer. Enligt rikssvenska uppgifter är risken 27 procent lägre att senare avlida i bröstcancer i den här åldersgruppen tack vare screening. Resultaten har publicerats i tidskriften Cancer Epidemiology, Biomarkers & Prevention.
 
I Sverige kallas alla kvinnor mellan 40 och 74 år till mammografi. Vi anser att också Finland bör bredda åldersspannet för screening. Eftersom det finns klara forskningsresultat för åldersgruppen 70–74 år, kan man börja där, och sedan utvidga screeningarna att gälla också yngre kvinnor. 

Vasa svenska socialdemokrater önskar att FSD tillsammans med SDP under kommande riksdagsperiod driver på frågan om breddat åldersspann för mammografi.

Motionen godkändes på FSD:s fullmäktigemöte 29.4.2023]]>